×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ผู้ทรงคุณวุมิและผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สธท. > GeoExp70 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่ (Mineral Exploration & Development)

GeoExp70 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่ (Mineral Exploration & Development)

GeoExp70 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่ (Mineral Exploration & Development)

ได้แก่

1. นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์.

2. นายวิสุทธิ์ โชติกเสถียร.

3. นายสุธรรม แย้มนิยม

4. นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

————————————————

ข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

Follow us!