×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ผู้ทรงคุณวุมิและผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สธท. > GeoExp20 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาน้ำบาดาล (Hydrogeology)

GeoExp20 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาน้ำบาดาล (Hydrogeology)

GeoExp20 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาน้ำบาดาล (Hydrogeology)

ได้แก่

1. น.ส. สมคิด บัวเพ็ง

2. ดร. วจี รามณรงค์.

Follow us!