×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > คำศัพท์ธรณีวิทยา > e-book หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย เล่ม 1 อักษร A-K

e-book หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย เล่ม 1 อักษร A-K

e-book หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย เล่ม 1 อักษร A-K

 

สนใจดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ 

อภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีเป็าประสงค์ที่สําคัญ คือ ความปรารถนาให้ผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาในการทํางาน นักวิชาการผู้สนใจความรู้ทางธรณีวิทยา และประชาชน สามารถเทียบเคียง ทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ทางธรณีวิทยาตามหลักวิชาการในระดับสากล ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ในการตรวจสอบและเรียบเรียงคําศัพท์ทางธรณีวิทยาเป็นภาษาไทยนี้ เป็นการแปลความหมาย เทียบเคียงมาจากเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษและพจนานุกรมประกอบหลายเล่ม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ตามความหมายของคําศัพท์ธรณีวิทยานั้น ๆ และมีการเทียบเคียงการ

หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยา อังกฤษ – ไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระจากหลายภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ความปรารถนาให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาในการทำงาน ทั้งนักวิชาการ นักสำรวจ รวมถึงผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ได้สามารถเทียบเคียงและทำความเข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ทางธรณีวิทยาตามหลักวิชาการได้อย่างรวดเร็วสะดวกและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การเรียบเรียงคำศัพท์ ทางธรณีวิทยาให้เป็นภาษาไทยฉบับนี้ เป็นการให้ความหมายเทียบเคียงมาจากเอกสารอ้างอิงและพจนานุกรม ประกอบหลายเล่ม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามความหมายของคำศัพท์ทางธรณีวิทยานั้น ๆ และได้มีการเทียบเคียง การออกเสียงคำอ่านของคำศัพท์ทางธรณีวิทยาในภาษาอังกฤษไว้ด้วย และเนื่องด้วยอภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย มีคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเป็นจำนวนมาก การจัดพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกันจะทำให้หนังสือมีความหนามาก จึงได้จัดแบ่ง ออกเป็นจำนวน 2 เล่ม สำหรับเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 1 ประกอบด้วยคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเรียงลำดับอักษร A-K

 

ที่มา http://library.dmr.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=mmvw&db=Main&sid=&skin=s&usid=&mmid=13133&bid=40929

จัดทำและรวบรวมโดย : กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/

Follow us!