×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > คำศัพท์ธรณีวิทยา > e-book หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย เล่มที่ 2 อักษร L-Z

e-book หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย เล่มที่ 2 อักษร L-Z

e-book หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย เล่มที่ 2 อักษร L-Z

 

สนใจดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ 

อภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีเป็าประสงค์ที่สําคัญ คือ ความปรารถนาให้ผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาในการทํางาน นักวิชาการผู้สนใจความรู้ทางธรณีวิทยา และประชาชน สามารถเทียบเคียง ทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ทางธรณีวิทยาตามหลักวิชาการในระดับสากล ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ในการตรวจสอบและเรียบเรียงคําศัพท์ทางธรณีวิทยาเป็นภาษาไทยนี้ เป็นการแปลความหมาย เทียบเคียงมาจากเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษและพจนานุกรมประกอบหลายเล่ม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ตามความหมายของคําศัพท์ธรณีวิทยานั้น ๆ และมีการเทียบเคียงการ

หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยา อังกฤษ – ไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระจากหลายภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ความปรารถนาให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาในการทำงาน ทั้งนักวิชาการ นักสำรวจ รวมถึงผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ได้สามารถเทียบเคียงและทำความเข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ทางธรณีวิทยาตามหลักวิชาการได้อย่างรวดเร็วสะดวกและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การเรียบเรียงคำศัพท์ ทางธรณีวิทยาให้เป็นภาษาไทยฉบับนี้ เป็นการให้ความหมายเทียบเคียงมาจากเอกสารอ้างอิงและพจนานุกรม ประกอบหลายเล่ม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามความหมายของคำศัพท์ทางธรณีวิทยานั้น ๆ และได้มีการเทียบเคียง การออกเสียงคำอ่านของคำศัพท์ทางธรณีวิทยาในภาษาอังกฤษไว้ด้วย และเนื่องด้วยอภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย มีคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเป็นจำนวนมาก การจัดพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกันจะทำให้หนังสือมีความหนามาก จึงได้จัดแบ่ง ออกเป็นจำนวน 2 เล่ม โดยเล่มที่ 1 นั้น มีคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเรียงลำดับอักษร A-K ซึ่งได้จัดพิมพ์แล้ว ในปี พ.ศ. 2562 สำหรับเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 2 ประกอบด้วยคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเรียงลำดับอักษร L-Z 

ที่มา http://library.dmr.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&bid=41331&lang=1&db=Main&pat=%CD%C0%D4%B8%D2%B9%C8%D1%BE%B7%EC%B8%C3%B3%D5%C7%D4%B7%C2%D2&cat=tit&skin=s&lpp=50&catop=&scid=zzz

จัดทำและรวบรวมโดย : กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/

Follow us!