×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > กิจกรรม 5G

กิจกรรม 5G

สมาคมธรณีวิทยาได้ดำเนินกิจกกรม 5G มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ธรณีวิทยาให้กับสังคมไทย ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เบื่องต้นได้ดำเนินกิจกรรม 5G ณ พื้นที่อุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก จ.อุบลราชธานี

Follow us!