×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > การประชุมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

การประชุมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

การประชุมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีอุทยานธรณีผาชันสามพันโบก วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทอแสงรีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
คุณกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย คุณวรานนท์ หล้าพระบาง ประธานคณะทำงานอุทยานธรณี และคณะทำงานสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และกรมทรัพยากรธรณี ในการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เพื่อเชื่อมโยงธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน ในเส้นทางท่องเที่ยว 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 เส้นทางผาชัน สามพันโบก “ธรณีสัณฐาน จิตวิญญาณแม่น้ำโขง” กลุ่มที่ 2 เส้นทางผาชะนะได ไดโนเสาร์โคกผาส้วม “จากแสงแรกแห่งสยาม สู่เขตคามสุดท้ายไดโนเสาร์” และกลุ่มที่ 3 เส้นทางผาแต้ม วัดภูพร้าว “ประวัติศาสตร์ผาแต้มสี ธรณีภูพร้าววัดเรืองแสง”
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประชาชน นักเรียน ครูอาจารย์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 100 ท่าน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการประชุมสัมมนาจะนำไปสู่ข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีผาชัน สามโบก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่ยั่งยืนต่อไป
Follow us!