×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > สำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ Geopark Lampang

สำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ Geopark Lampang

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ Geopark Lampang
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 สำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ Geopark Lampang ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย นำโดย นายกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิยาแห่งประเทศไทย ดร.สมหมาย เตชวาล ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายนเรศ สัตยารักษ์ ประธานคณะกรรมการวิชาการ นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ กรรมการวิชาการ และนายวรานนท์ หล้าพระบาง ประธานคณะทำงานอุทยานธรณี พร้อมกันนี้ทางสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยได้ประชุมหารือและให้คำปรึกษาด้านธรณีวิทยา แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 เพื่อหาความโดดเด่น (Significance) และผลักดันอุทยานธรณีจังหวัดลำปางสู่การเป็นอุทยานระดับประเทศต่อไป
Follow us!