×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > สมาชิกสมาคม สธท. > ประเภทสมาชิก สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST Member)

ประเภทสมาชิก สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST Member)

ประเภทสมาชิก สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST Member)

สมาชิกสมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST Member) แบ่งออกได้เป็น

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST code 10)

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สมาคม ตลอดจนบุคคลใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ลงมติเชิญให้มาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ มีวาระการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามมติคณะกรรมการสมาคมในขณะนั้นเป็นผู้พิจารณา

  1. สมาชิกสามัญ สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST code 20)

สมาชิกสามัญ ของสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยได้แก่ บุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในด้านธรณีวิทยาสาขาต่างๆ และสมัครเป็นสมาชิกสมาคมโดยชำระค่าสมาคมรายปีติดต่อกัน 4 ปี หรือชำระแบบตลอดชีพ

  1. สมาชิกนิติบุคคล สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST code 30)

สมาชิกนิติบุคคล ของสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยได้แก่ องค์การซึ่งมีบุคคลตามกฏหมายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาสาขาต่างๆ หรือมีความสนใจในธรณีวิทยาและเลื่อมใสในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับไว้เป็นสมาชิกโดยชำระค่าสมาคมเป็นรายปี

  1. สมาชิกสมทบ สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST code 40) 

สมาชิกสมทบ ของสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยได้แก่ บุคคลผู้สนใจในธรณีวิทยาและเลื่อมใสในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับไว้เป็นสมาชิกโดยชำระค่าสมาคมเป็นรายปี

  1. สมาชิกนิสิตนักศึกษา สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST Code 50)

สมาชิกนิสิตนักศึกษา ของสมาชิกสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยได้แก่ ผู้กำลังศึกษาวิชาในสาขาที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาในขั้นอุดมศึกษาของไทย ซึ่งสมาคมฯ รับรองและได้รับไว้เป็นสมาชิก

  1. สมาชิกสิ้นสภาพ ของสมาคมธรณีแห่งประเทศไทย (GST Code 00)

สมาชิกสิ้นสภาพ ของสมาชิกสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยได้แก่ สมาชิกทุกระดับที่สิ้นสภาพไปตามที่สมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ้นสภาพเช่น สมาชิกที่ขาดการต่ออายุ สมาชิกที่แจ้งขอลาออก สมาชิกที่เสียชีวิต หรือสมาชิกที่ทางสมาคมพิจารณาแล้วเห็นควรให้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิก

————————————————— 

ที่มา

@ สธท. เว็บไซต์ www.gst.or.th / Line@: @gst.or.th / gst.or.th@gmail.com

@ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นายทะเบียน สธท. / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / LineID: rainubon

———————————————

สนใจสมัครสมาชิก สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมัครตามขั้นตอนในลิงค์ด้านล่าง

 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

Follow us!