×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข้อมูลสมาคม สธท. > ประวัติสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

ประวัติสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

ประวัติสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

ประวัติความเป็นมา สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย มีรากฐานมาจากความดำริของ นายวิชา เศรษฐบุตร อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ โดยความเห็นที่ว่านักธรณีวิทยาไทยหรือนักธรณีวิทยาต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย น่าจะมีศูนย์กลางหรือสมาคม สำหรับแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะทำการจัดตั้ง “สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย”

The Geological Society of Thailand was originated from Mr.Vija Sethaput, Director General of Department of Mineral Resources and senior officials of Department of Mineral opment, who belived that there should be a center or society for Thailand to exchange their knowledge and opinions as well as other activities. They unanimously agreed that first of all they should invite geologists from other academics for discussions. The first meeting was held on Wednesday July5,1967 at Department of Mineral Resources’s conference room.

ที่มา www.gst.or.th

Follow us!