×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข้อมูลสมาคม สธท. > นโยบาย สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย

นโยบาย สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย

นโยบาย สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรณีวิทยาแก่สมาชิกและสังคมไทย”

“To promote understanding and strengthen cooperation in geology among members and Thai society”

Follow us!