×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > ข่าวสารที่น่าสนใจ > นศ.เทคโนโลยีธรณี มข.สร้างแรงบันดาลใจ นร. ทั่วประเทศ ลุยภูเวียง เรียนวิชาการ Geo Explosive Camp

นศ.เทคโนโลยีธรณี มข.สร้างแรงบันดาลใจ นร. ทั่วประเทศ ลุยภูเวียง เรียนวิชาการ Geo Explosive Camp

นักศึกษาชุมนุมเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานและต้อนรับ ในการนี้ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 คน จาก 20 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ จัดในประเด็น “Georesources Transformative Understanding หรือ การเปลี่ยนผ่านความรู้ สู่การจัดการทรัพยากรธรณี” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ รวมไปถึงการสร้างมุมมองวิชาชีพ สร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา สู่การบ่มเพาะว่าที่นักธรณีในอนาคต และ เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณีและธรณีวิทยาขั้นพื้นฐาน ทั้งแร่วิทยา ศิลาวิทยา แผนที่ ธรณีสัณฐาน ซากดึกดำบรรพ์ การศึกษาแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และวิศวกรรมธรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ค่ายวิชาการครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 1 การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ซึ่งนักศึกษาที่เป็นคณะทำงานในกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชุมนุมสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 2-3 เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพสู่สังคม ตอบแทนสู่สังคมที่ดีรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และ นักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และ พัฒนาตนเอง

“ธรณีวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง และกระบวนการตามธรรมชาติของโลกตลอดจนเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาทางธรณีวิทยามีบทบาทอย่างมากในสังคม และ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หากแต่สังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษายังขาดองค์ความรู้ ไม่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางธรณีวิทยา ซึ่งมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจถึงมุมมองวิชาชีพ และองค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ประกอบกับการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จึงส่งเสริมให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้”

ทั้งนี้ค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  10-12 กุมภาพันธ์ โดยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 มีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง และ อุทยานธรณีขอนแก่น เพื่อเรียนรู้ลักษณะหินทรายของกลุ่มหินโคราช แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ สุสานหอยล้านปี ลักษณะภูมิประเทศ การระบุตำแหน่งในแผนที่ และการทำเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ้านบ่อ และ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษาและอภิปรายการจัดการทรัพยากรธรณีเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

             ค่ายวิชาการ GEO Explosive Camp 2023 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ  ประกอบด้วย

Follow us!