×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข้อมูลสมาคม สธท. > ตัวแทนประสานงานสมาคมจากหน่วยงาน

ตัวแทนประสานงานสมาคมจากหน่วยงาน

ตัวแทนประสานงานสมาคมจากหน่วยงาน

– กรมทรัพยากรธรณี

– กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

– กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

– กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

– กรมชลประทาน

– กรมทรัพยากรน้ำ

– จุฬาลงกรณ์

– เชียงใหม่

– ขอนแก่น

– สุรนารี

– มหิดล

– เกษตรศาสตร์

Follow us!