×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > ข่าวสารที่น่าสนใจ > การประชุมสภาธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 17

การประชุมสภาธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 17

การประชุมสภาธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 17 (The 17th Regional Congress on Geology, Minerals and Energy Resources of Southeast Asia: GEOSEA XVII) และการประชุมธรณีศาสตร์แห่งชาติ (National Geoscience Conference (NGC) 2022) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2565 คุณกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย คุณสุวภาคย์ อิ่มสมุทร อุปนายก และคุณอังศุมาลิน พันโท เหรัญญิก เข้าร่วมการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน จากหน่วยงานด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีร่วมกัน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างกัน และศึกษาดูงานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พร้อมกันนี้ได้มีการประชุมระดับผู้บริหารของ ASEAN Federation of Geoscience Organizations (AFGEO) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ควบคู่กับการประชุมในครั้งนี้ และในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 มีพิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงานประชุม GeoSEA ครั้งที่ 18 ให้กับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งต่อไป

 

 

Follow us!