Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

รายชื่อนักธรณี สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) แบบตลอดชีพ

(ข้อมูลถึงปี 2559)

 

 

1 นายเดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล

2 นายธนวุฒิ ศิรินาวิน

3 นายนิรันดร์ ชัยมณี

4 นายมานพ รักษาสกุลวงศ์

5 นายพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ

6 นายปรีชา สายทอง

7 นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร

8 นางสาวฤทัยชนก สายน้ำทิพย์

9 นายธิติ ตุลยาทิตย์

10 นางสาวสมคิด บัวเพ็ง

11 นางสาวชลนิภา ฝากเซียงซา

12 นายบุณยฤทธิ ครูส

13 นางสาวศุภษร เหลืองสุวรรณ

14 นางสาวณฐมน พนมพงศ์ไพศาล

15 นายประหยัด นิคมภักดิ์

16 นางธนิกา พงศ์พันธุ์ลาภ

17 นายสายันต์ หาญจริง

18 นางวิลาวัณย์ อติชาติ

19 นายสันต์ อัศวพชระ

20 นายธีรเดช ศรีวรกุล

21 นายนรรัตน์ บุญกันภัย

22 นางสาวอังศุมาลิน พันโท

23 นายภาสกร ปนานนท์

24 นายพงศ์ธร ทิวเสถียร

25 นางสาวสิริลักษณ์ แก้วดวง

26 นายคมสันต์ ยนชัย

27 นางสาวธญาณีภ์ โพธิจินดา

28 นายภากร ภูโอบ

----------------------------------------------------

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์